Câu hỏi:

17/02/2020 4,445

Glucozơ không thuộc loại

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án » 17/02/2020 3,906

Câu 2:

Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

Xem đáp án » 17/02/2020 2,699

Câu 3:

Cho dãy các chất sau đây: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH2=CHCOOCH3; HCOOCH3; CH3CHO; CH3COOCH=CH2. Số este trong các chất trên là

Xem đáp án » 17/02/2020 2,659

Câu 4:

Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 17/02/2020 973

Câu 5:

Dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là:

Xem đáp án » 17/02/2020 694

Câu 6:

Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối là natri oleat, natri panmitat có tỷ lệ mol 1: 2. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án » 17/02/2020 651

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK