Câu hỏi:

24/10/2023 613

Lập và hoàn thành bảng thống kê về các nội dung chủ yếu trong cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông.

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Ý nghĩa

Hành chính

 

 

Pháp luật

 

 

Quân đội và quốc phòng

 

 

Kinh tế

 

 

Văn hoá,

giáo dục

 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Ý nghĩa

Hành chính

- Ở trung ương:

+ Xoá bỏ hầu hết các chức quan đại thần. Vua nắm mọi quyền hành.

+ Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của Lục Bộ, đồng thời, đặt ra lục Tự, Lục Khoa.

- Ở địa phương:

+ Xoá bỏ 5 đạo, chia đất nước thành 12 đạo thừa tuyên và phủ Trung Đô (Thăng Long);

+ Đặt thêm đạo thừa tuyên Quảng Nam.

- Bộ máy quan lại:

+ Tuyển chọn chủ yếu thông qua khoa cử.

+ Nhà nước chú trọng xây dựng đội ngũ quan lại có năng lực và phẩm chất tốt.

- Làm cho bộ máy nhà nước trở nên quy củ, chặt chẽ, tập trung cao độ, đề cao quyền hành toàn diện của hoàng đế.

- Các chức danh được quy định rõ ràng, hệ thống giám sát được tăng cường, hạn chế sự tập trung quyền lực dẫn đến chuyên quyền và nguy cơ cát cứ.

Pháp luật

- Ban hành bộ Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức) gồm 722 điều với nhiều quy định mang tính dân tộc.

- Hệ thống luật pháp được hoàn chỉnh.

Quân đội và quốc phòng

- Cải tổ hệ thống quân đội.

- Chú ý đến rèn luyện quân đội.

- Tiềm lực quốc phòng của đất nước được nâng cao.

Kinh tế

- Ban hành chế độ lộc điền và chế độ quân điền

- Thúc đẩy kinh tế phát triển

Văn hoá,

giáo dục

- Coi trọng biên soạn quốc sử. Việc sử dụng lễ, nhạc, quy chế thi cử,... cũng được luật hoá nghiêm túc.

- Chú trọng giáo dục và khoa cử để đào tạo, tuyển dụng nhân tài cho đất nước.

- Văn hóa đất nước được mở mang.

- Đào tạo được hệ thống quan lại trí thức có tài, đủ năng lực quản lí đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập trung tối đa quyền lực vào tay nhà vua?

Xem đáp án » 24/10/2023 21,003

Câu 2:

Hãy xác định chỉ một ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 6 dưới đây.

1. Mục đích cuộc cải cách của Lê Thánh Tông là gì?

A. Tăng cường quyền lực của hoàng đế và bộ máy nhà nước.

B. Hoàn thiện bộ máy nhà nước.

C. Ôn định tình hình chính trị để phát triển kinh tế, văn hoá.

D. Tăng cường tiềm lực, đối phó với giặc ngoại xâm.

Xem đáp án » 24/10/2023 14,470

Câu 3:

Bộ máy hành chính cấp địa phương dưới thời vua Lê Thánh Tông gồm các cấp nào?

Xem đáp án » 24/10/2023 11,213

Câu 4:

Phương thức tuyển chọn quan lại chủ yếu dưới thời vua Lê Thánh Tông là gì?

Xem đáp án » 24/10/2023 10,210

Câu 5:

Dựa vào kiến thức đã học và tìm hiểu thêm từ sách, cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV), em hãy nêu ra một số bài học có thể vận dụng, kế thừa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Xem đáp án » 24/10/2023 6,378

Câu 6:

Hãy xác định câu đúng hoặc sai về cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) trong các câu dưới đây.

1. Năm 1460, vua Lê Thánh Tông lên ngôi trong bối cảnh tình hình đất nước lâm vào khủng hoảng, tình trạng quan lại lộng quyền, tham nhũng,… ngày càng trở nên phổ biến.

2. Cả nước chia thành 5 đạo (Đông, Tây, Nam, Bắc và Hải Tây) khiến cho quyền lực của những người đứng đầu mỗi đạo rất lớn, là mầm mống của xu hướng phân tán quyền lực.

3. Ở trung ương, vua Lê Thánh Tông nắm mọi quyền hành và các cơ quan chuyên môn.

4. Năm 1466, vua Lê Thánh Tông xoá bỏ 5 đạo, chia đất nước thành 13 đạo thừa tuyên và phủ Trung Đô (Thăng Long).

5. Năm 1483, Nhà nước ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (Luật Hồng Đức) gồm 722 điều với nhiều quy định mang tính dân tộc sâu sắc.

6. Điểm chung trong cuộc cải cách của Hồ Quý Lý và Lê Thánh Tông về giáo dục khoa cử đó là nhiều khoa thi được tổ chức để tuyển chọn người tài cho bộ máy nhà nước.

Xem đáp án » 24/10/2023 4,253

Câu 7:

Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông không mang lại kết quả nào đối với tình hình Đại Việt lúc bấy giờ?

Xem đáp án » 24/10/2023 4,137

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900