Câu hỏi:

01/11/2023 335

Hành vi nào sau đây bị pháp luật nghiêm cấm?

a. Tổ chức các lớp giáo lí cho người theo đạo và những người có nhu cầu theo đạo

b. Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau.

c. Vận động đồng bào có đạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

d. Tham gia đầy đủ các hoạt động, lễ hội của tôn giáo, các hoạt động văn hoá của tín ngưỡng tại địa phương.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm, các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật

a. bảo hộ. 

b. tôn trọng. 

c. quy định.

d. nghiêm cấm.

Xem đáp án » 01/11/2023 4,016

Câu 2:

Quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc được thực hiện theo hình thức

a dân chủ trực tiếp và dân chủ nghị trường. 

b. dân chủ đại diện và dân chủ nghị trường.

c, dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

d dân chủ đại diện và dân chủ gián tiếp.

Xem đáp án » 01/11/2023 1,168

Câu 3:

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực nào? 

a. Xã hội.

b. Kinh tế.

c. Chính trị.

d.Văn hoá, giáo dục.

Xem đáp án » 01/11/2023 1,136

Câu 4:

Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền bình đẳng về dân tộc, tôn giáo?

a. Truyền bá, thực hành giáo lí, giáo luật, lễ nghi, quản lí tổ chức các hoạt động thực hành nghi lễ của tôn giáo.

b. Giữ gìn, khôi phục, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của từng dân tộc.

c. Yêu cầu người khác theo tôn giáo mà mình đang theo hoặc lợi dụng vị trí xã hội lôi kéo người khác theo tôn giáo mà mình đang theo

d. Vận động các tín đồ tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện nghiêm chính chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Xem đáp án » 01/11/2023 984

Câu 5:

Hãy nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp.

A

B

1. Bình đẳng trong chính trị

A. là nội dung của quyền bình đẳng giữa các dân tộc về kinh tế.

2. Hành vi kì thị, gây chia rẽ dân tộc

B. thể hiện vai trò và vị trí của mỗi dân tộc trong cộng đồng Việt Nam.

3. Các tôn giáo được pháp luật bảo hộ nơi thờ tự

C. Là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm cấm

4. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở nước ta

D. là tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được tham gia vào bộ máy nhà nước và các cơ quan quyền lực nhà nước.

5. Công dân thuộc các tôn giáo được Nhà nước công nhận

E. là nội dung của quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

6. Nâng cao đời sống vật chất, đầu tư phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

G. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Xem đáp án » 01/11/2023 805

Câu 6:

Hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai. Vì sao? 

a. Các tôn giáo hoạt động không chịu sự quản lí của Nhà nước

b. Thực hiện chính sách ưu tiên đối với học sinh là người dân tộc thiểu số không phải biểu hiện của quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

c. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo là cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

d. Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

e. Các cơ sở tôn giáo đều được pháp luật bảo hộ

g. Bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật là nghĩa vụ của Nhà nước

Xem đáp án » 01/11/2023 763

Câu 7:

Hãy cho biết các hoạt động để hạn chế hành vi vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

Xem đáp án » 01/11/2023 352

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900