Câu hỏi:

19/02/2020 385

Người ta thực hiện một thí nghiệm như sau: Cho giao phấn giữa cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 toàn cây thân cao. Tiếp tục cho cây thân cao F1 giao phấn trở lại với cây thân thấp (P), thu được đời con (Fa) có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 thân thấp : 1 thân cao. Biết rằng không xảy ra đột biến và ảnh hưởng của môi trường đến chiều cao cây không đáng kể. Có bao nhiêu kết luận sau đây về thí nghiệm là đúng?

(1) Tính trạng chiều cao thân của loài trên do hai gen không alen tương tác át chế quy định.
(2) Ở Fa, những cây có thân cao đều có kiểu gen dị hợp.
(3) Cho các cây thân thấp ở Fa giao phấn ngẫu nhiên với nhau, đời con thu được kiểu hình thân cao chiếm tỉ lệ dưới 5%.
(4) Cho các cây thân thấp ở Fa tự thụ phấn thì đời con không thu được cây thân cao.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

+ Fa có tỉ lệ 3 thân thấp : 1 thân cao ® Có 4 tổ hợp giao tử ® Cây F1 cho 4 loại giao tử vì cây thân thấp ở (P) đồng hợp lặn ® Cây F1 dị hợp 2 cặp gen và quy định 1 tính trạng chiều cao cây ® Tương tác của 2 gen không alen.

(Nếu bạn nào có kinh nghiệm thì đoán luôn là tương tác gen chứ không cần lí luận như trên).

+ F1 lai với cây thân thấp P:AaBb x aabb

® Fa: 1A-B- : cao

          1A-bb : thấp

          1aaB- : thấp

          1aabb : thấp

® Tương tác bổ sung kiểu 9 : 7

(1) Sai.

(2) Đúng. Kiểu gen của các cây thân cao ở Fa là AaBb.

(3) Sai. Tỉ lện thân cao là:
(1Aabb:1aaBb:1aabb) x (1Aabb:1aaBb:1aabb)  (1Aabb:1aaBb:1aabb)2 A-B-=118=5,5%
(4) Đúng. Các kiểu gen Aabb, aaBb, aabb tự thụ đều không tạo ra được A-B- (thân cao).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có các loại môi trường phổ biến là

Xem đáp án » 18/02/2020 6,118

Câu 2:

Cho các phát biểu sau về tuần hoàn máu, có bao nhiêu phát biểu đúng?

    (1) Hệ tuần hoàn chỉ được cấu tạo chủ yếu bởi các bộ phận gồm tim và hệ thống mạch máu.

    (2) Với động vật có hệ tuần hoàn hở, máu chảy trong động mạch với tốc độ nhanh.

    (3) Ở cá, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

    (4) Hệ tuần hoàn kép có ở lưỡng cư, bào sát, chim và thú.

Xem đáp án » 19/02/2020 2,902

Câu 3:

Một hợp tử của một loài trải qua 10 lần nguyên phân. Sau số đợt nguyên phân đầu tiên có 1 tế bào bị đột biến tứ bội. Sau đó có tế bào thứ 2 lại bị đột biến tứ bội. Các tế bào con đều nguyên phân tiếp tục đến lần cuối cùng đã sinh ra 976 tế bào con. Đợt nguyên phân xảy ra đột biến lần thứ nhất và lần thứ hai lần lượt là

Xem đáp án » 19/02/2020 2,822

Câu 4:

Khi nói về điều hòa qua operon Lac ở E.Coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Protein ức chế chỉ được tạo thành khi môi trường không có lactozơ.

    (2) Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN riêng rẽ.

    (3) Protein ức chế sẽ bám vào vùng khởi động của operton Lac khi môi trường không có lactozơ.

          (4) Gen điều hòa thuộc operon Lac.

Xem đáp án » 19/02/2020 2,807

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:
(1) Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.
(2) Những quần thể cùng loài sống cách li với nhau về mặt địa lí mặc dù không có tác động của các nhân tố tiến hóa, vẫn có thể dẫn đến hình thành loài mới.
(3) Trong quá trình tiến hóa nhỏ, sự cách li có vai trò tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài, các họ.
(4) Các quần thể sinh vật chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi điều kiện sống thay đổi.
(5) Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Xem đáp án » 19/02/2020 2,573

Câu 6:

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

Xem đáp án » 19/02/2020 2,046

Câu 7:

Phả hệ dưới đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định.

Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng?

(1) Có 6 người trong phả hệ xác định được chắc chắn kiểu gen.
(2) Xác suất người số (9) có kiểu gen giống người số (3) là 23
(3) Nếu cặp vợ chồng (5) – (6) sinh thêm một đứa con nữa, xác suất không mang alen bệnh của đứa trẻ này lớn hơn 30%.
(4) Xác suất sinh được 3 người con, trong đó có 1 trai bình thường, 1 trai bị bệnh và 1 gái bị bệnh của cặp vợ chồng (9) – (10) lớn hơn 20%.

 

Xem đáp án » 19/02/2020 1,936

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK