Câu hỏi:

19/02/2020 513

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen không alen tương tác tạo ra. Cho hai cây hoa trắng thuần chủng giao phấn với nhau được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau được F2 có tỉ lệ 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng. Khi lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn thì xác suất để ở thế hệ sau không có sự phân li kiểu hình là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Ở F2 xuất hiện tỉ lệ 9 đỏ : 7 trắng ® Tương tác bổ sung.

Quy ước: A-B-: hoa đỏ; A-bb, aaB-, aabb : hoa trắng.

Các cây hoa đỏ ở F2 có kiểu gen với tỉ lệ 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb.

(Cách nhớ tỉ lệ kiểu gen của phép lai AaBb x AaBb “Đồng hợp có 1, dị hợp 1 cặp gen có 2, dị hợp 2 cặp gen có 4”).

Trong 4 kiểu gen của các cây hoa đỏ ở F2, chỉ có các cây hoa đỏ có kiểu gen AABB (chiếm 19 trong các cây hoa đỏ) qua tự thụ phấn không xuất hiện kiểu hình mơi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có các loại môi trường phổ biến là

Xem đáp án » 18/02/2020 6,129

Câu 2:

Cho các phát biểu sau về tuần hoàn máu, có bao nhiêu phát biểu đúng?

    (1) Hệ tuần hoàn chỉ được cấu tạo chủ yếu bởi các bộ phận gồm tim và hệ thống mạch máu.

    (2) Với động vật có hệ tuần hoàn hở, máu chảy trong động mạch với tốc độ nhanh.

    (3) Ở cá, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

    (4) Hệ tuần hoàn kép có ở lưỡng cư, bào sát, chim và thú.

Xem đáp án » 19/02/2020 2,911

Câu 3:

Một hợp tử của một loài trải qua 10 lần nguyên phân. Sau số đợt nguyên phân đầu tiên có 1 tế bào bị đột biến tứ bội. Sau đó có tế bào thứ 2 lại bị đột biến tứ bội. Các tế bào con đều nguyên phân tiếp tục đến lần cuối cùng đã sinh ra 976 tế bào con. Đợt nguyên phân xảy ra đột biến lần thứ nhất và lần thứ hai lần lượt là

Xem đáp án » 19/02/2020 2,837

Câu 4:

Khi nói về điều hòa qua operon Lac ở E.Coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Protein ức chế chỉ được tạo thành khi môi trường không có lactozơ.

    (2) Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN riêng rẽ.

    (3) Protein ức chế sẽ bám vào vùng khởi động của operton Lac khi môi trường không có lactozơ.

          (4) Gen điều hòa thuộc operon Lac.

Xem đáp án » 19/02/2020 2,827

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:
(1) Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.
(2) Những quần thể cùng loài sống cách li với nhau về mặt địa lí mặc dù không có tác động của các nhân tố tiến hóa, vẫn có thể dẫn đến hình thành loài mới.
(3) Trong quá trình tiến hóa nhỏ, sự cách li có vai trò tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài, các họ.
(4) Các quần thể sinh vật chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi điều kiện sống thay đổi.
(5) Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Xem đáp án » 19/02/2020 2,601

Câu 6:

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

Xem đáp án » 19/02/2020 2,074

Câu 7:

Phả hệ dưới đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định.

Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng?

(1) Có 6 người trong phả hệ xác định được chắc chắn kiểu gen.
(2) Xác suất người số (9) có kiểu gen giống người số (3) là 23
(3) Nếu cặp vợ chồng (5) – (6) sinh thêm một đứa con nữa, xác suất không mang alen bệnh của đứa trẻ này lớn hơn 30%.
(4) Xác suất sinh được 3 người con, trong đó có 1 trai bình thường, 1 trai bị bệnh và 1 gái bị bệnh của cặp vợ chồng (9) – (10) lớn hơn 20%.

 

Xem đáp án » 19/02/2020 1,941

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK