Câu hỏi:

25/01/2024 163

Trộn 100 mL dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 mL dung dịch NaOH nồng độ a (mol/L) thu được 200 mL dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

pH = 1 \[ \Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right]\]= 0,1M \[ \Rightarrow {n_{{H^ + }}}\]= 0,01 mol; \[{n_{O{H^ - }}}\]= 0,1a mol

pH = 12 → OH- dư, pOH = 2 \[ \Rightarrow \left[ {O{H^ - }} \right]\] = 0,01M → \[{n_{O{H^ - }}}\] = 0,002 (mol)

→ 0,1a – 0,01 = 0,002 → a = 0,12M.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị pH của dung dịch NaOH 0,1 M là:

Xem đáp án » 25/01/2024 263

Câu 2:

Giá trị pH của dung dịch H2SO4 0,005 M là

Xem đáp án » 25/01/2024 243

Câu 3:

Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

Xem đáp án » 25/01/2024 221

Câu 4:

Cho dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 0,1 M và HNO3 0,3 M, dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 0,2 M và KOH 0,1 M. Lấy a lít dung dịch X cho vào b lít dung dịch Y, thu được 1 lít dung dịch Z có pH = 13. Giá trị a, b lần lượt là

Xem đáp án » 25/01/2024 147

Câu 5:

Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3- và x mol Cl-. Giá trị của x là

Xem đáp án » 25/01/2024 131

Câu 6:

Giá trị pH của dung dịch HCl 0,001 M là

Xem đáp án » 25/01/2024 125

Bình luận


Bình luận