Câu hỏi:

25/07/2019 26,628

Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là:

(1) Cơ thể.  (2) tế bào  (3) quần thể

(4) quần xã   (5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. Vì tế bào là đơn vị sống nhỏ nhất và hệ sinh thái là tổ chức sống cao nhất nên mới có sự sắp xếp như trên.

Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là:  (1) Cơ thể.  (2) tế bào  (3) quần thể (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống

Xem đáp án » 25/07/2019 78,953

Câu 2:

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:

Xem đáp án » 25/07/2019 55,707

Câu 3:

Cho các nhận định sau đây về tế bào:

(1) Tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.

(2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

(3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

(4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

(5) Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

Xem đáp án » 25/07/2019 39,415

Câu 4:

Cho các ý sau:

(1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

(2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.

(3) Liên tục tiến hóa.

(4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

(5) Có khả năng cảm ứng và vận động.

(6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

Xem đáp án » 25/07/2019 34,906

Câu 5:

Các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây ?

Xem đáp án » 15/09/2020 19,887

Câu 6:

 "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống nào dưới đây?

Xem đáp án » 25/07/2019 18,592

Bình luận


Bình luận