Câu hỏi:

26/02/2020 12,603

Cho các phản ứng sau:

a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →

c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →

d) Cu + dung dịch FeCl3

e) CH3CHO + H2  

f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dd NH3

g) C2H4 + Br2

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →Fe2(SO4)3 + SO+ H2O

d) Cu + dung dịch FeCl→ CuCl+ FeCl2

e) CH3CHO + H2 Ni, to  → CH3-CH2OH

f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 →   C5H11O5-CHO + Ag2O → C5H11O5-COOH + 2Ag

g) C2H+ Br2 → C2H4Br2

Những phản a , b , d , e , f , g có sự thay đổi số oxi hóa 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính bazơ của các hiđroxit được xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là

Xem đáp án » 26/02/2020 21,320

Câu 2:

Dãy gồm hai chất đều tác dụng với NaOH là

Xem đáp án » 26/02/2020 8,220

Câu 3:

Cho các phản ứng:

H2NCH2COOH + HCl à H3N+CH2COOHCl-

H2NCH2COOH + NaOH à H2NCH2COONa + H2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic

Xem đáp án » 26/02/2020 6,369

Câu 4:

Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etylic là

Xem đáp án » 26/02/2020 3,218

Câu 5:

Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là 

Xem đáp án » 26/02/2020 2,904

Câu 6:

Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 26/02/2020 2,047

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK