Câu hỏi:

04/08/2019 21,426

Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng, văn hóa khác nhau

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/08/2019 64,953

Câu 2:

Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là

Xem đáp án » 04/08/2019 29,642

Câu 3:

Đời sống của nhân dân giữa các vùng, miền của đất nước còn có sự chênh lệch là đặc điểm của thời kì quá độ trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/08/2019 24,764

Câu 4:

Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là quá độ

Xem đáp án » 04/08/2019 6,764

Câu 5:

Chủ trương “hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới của chủ nghĩa xã hội ở nước ta được thể hiện ở đặc trưng cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/08/2019 5,144

Câu 6:

Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ

Xem đáp án » 04/08/2019 4,335

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »