Câu hỏi:

07/03/2020 6,869

ARN là hệ gen của đối tượng sinh vật nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

RNA là hệ gen của một số loại virus . ví dụ như virus HIV

Một số virus có hệ gen là DNA

100% vi  khuẩn có hệ gen là DNA

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, khẳng định nào dưới đây là chính xác?

Xem đáp án » 07/03/2020 3,942

Câu 2:

Đoạn ADN cuốn quanh một nucleoxome có đặc điểm

Xem đáp án » 07/03/2020 2,681

Câu 3:

Lưới thức ăn dưới đây được coi là lưới thức ăn điển hình ở một quần xã trên cạn.

Cho các nhận định sau:

(1) Xét về khía cạnh hiệu xuất sinh thái, tổng sinh khối cuả loài D và C có lẽ thấp hơn tổng loài A và B.

(2) Loài A và B chắc chắn là những sinh vật sản xuất chính trong quần xã nói trên.

(3) Sự diệt vong của loài C làm gia tăng áp lực cạnh tranh trong nội bộ loài H.

(4) Sự diệt vong của loài C và D khiến cho quần xã bị mất tới 66,7% số loài.

Số nhận định không chính xác?

Xem đáp án » 07/03/2020 2,215

Câu 4:

Quá trình tiến hóa từ tế bào nhân sơ sơ khai hình thành các tế bào nhân thực cũng dẫn đến các đặc điểm biến đổi của mỗi đối tượng phân tử ADN và ARN. Trong số các đặc điểm so sánh giữa ADN và ARN của tế bào nhân thực chỉ ra dưới đây

(1) Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, các đơn phân giống nhau.

(2) Cả ADN và ARN đều có thể có dạng mạch đơn hoặc dạng mạch kép.

(3) Mỗi phân tử đều có thể tồn tại từ thế hệ phân tử này đến thế hệ phân tử khác.

(4) Được tổng hợp từ mạch khuôn của phân tử ADN ban đầu.

(5) Được tổng hợp nhờ phản ứng loại nước và hình thành liên kết phosphoeste.

(6) Đều có khả năng chứa thông tin di truyền.

Sự giống nhau giữa ADN và ARN ở tế bào nhân thực thể hiện qua số nhận xét là

Xem đáp án » 07/03/2020 1,815

Câu 5:

Ở môi trường khô hạn, một số loài thú có thể tồn tại mà không cần uống nước, đó là do

Xem đáp án » 07/03/2020 1,773

Câu 6:

Ở dê, tính trạng có râu là tính trạng chịu ảnh hưởng bởi giới tính. Cho con đực không râu giao phối ngẫu nhiên với con cái có râu, thu được F1 gồm 75% số con không râu, 25% số con có râu. Cho F1 ngẫu phối qua nhiều thế hệ, ở thế hệ F6 tỉ lệ kiểu hình của đàn dê con là

Xem đáp án » 07/03/2020 1,734

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK