Câu hỏi:

10/03/2020 740

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
It was not until (A) the late 1970s when (B) these country people could enjoy (C) the benefits (D) of electricity.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Sửa when thành that

Cấu trúc: It was not until … that: Mãi cho đến khi … thì…
Tạm dịch: Mãi đến cuối những năm 1970 thì người dân ở đất nước này mới có thể hưởng lợi ích của điện 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

All his plans for starting his own business fell _____.

Xem đáp án » 11/03/2020 11,516

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
I didn’t know that you were at home. I didn’t drop in.

Xem đáp án » 11/03/2020 10,879

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
We decided to pay for the furniture on the installment plan.

Xem đáp án » 11/03/2020 10,048

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
At school, people always used to take the mickey out of him for having red hair.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,668

Câu 5:

Being well-dress and punctual can help you create a good _____ on your interview.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,563

Câu 6:

The man who lives opposite us sometimes comes _____ for a cup of coffee.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,176

Câu 7:

– Customer: “Can I have a look at that pullover, please?”
– Salesgirl: “_____.”

Xem đáp án » 11/03/2020 6,452

Bình luận


Bình luận