Câu hỏi:

13/03/2020 1,743

Cho m gam hỗn hợp gồm Na2O và BaO vào nước thu được dung dịch X. Sục từ từ đến hết 11,2 lít CO2  ở (đktc) vào X thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối và một chất kết tủa. Số mol kết tủa tạo thành phụ thuộc vào số mol CO2 được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Cho từ từ đến hết dung dịch Y vào 300 ml dung dịch HCl 1M thu được 5,04 lít khí ở (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

nCO2=11,222,4=0,5 mol

Na2O + H2O → 2NaOH    (1)

BaO + H2O → Ba(OH)2     (2)

Dd X thu được chứa: Ba(OH)2 và NaOH

Khi sục từ từ CO2 vào dd Y ta thu được kết tủa như đồ thị hình vẽ.

Từ đồ thị ta thấy có 2 giai đoạn:

+ giai đoạn 1: đồ thị đi lên do xảy ra phản ứng:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓+ H2O   (3)

0,2    ← 0,2        0,2                     (mol)

nBaCO3 max = 0,2 (mol) => nBa(OH)2 = nBaCO3 max = 0,2 (mol)

+ giai đoạn 2: đồ thị nằm ngang, lượng kết tủa không thay đổi do xảy ra 2 phản ứng

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O          (4)

x     → 2x        → x                                 (mol)

CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3       (5)

y       → y                    → 2y                    (mol)

BTNT C: ∑ nCO2 (1,2,3) = 0,2 + x + y = 0,5

=> x + y = 0,3 (mol)   (**)

Dd Y chỉ chứa 2 muối gồm: và Na2CO3 : (x-y) (mol); NaHCO3 : 2y (mol) ( do đồ thị vẫn đi ngang)

Cho từ từ dd Y + 0,3 mol HCl → 0,225 mol CO2 xảy ra phương trình sau:

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl           (6)

(x-y)  → (x – y)                                          (mol)

NaHCO3 +HCl → NaCl + CO2↑ + H2O   (7)

0,225  ← 0,225             ← 0,225                    (mol)

∑ nHCl (6,7) = x – y + 0,0225 = 0,3

=> x – y = 0,075  (**)

Từ (*) và (**) => x = 0,1875 và y = 0,1125 (mol)

BTNT Na: nNa2O = nNa2CO3 + ½ nNaHCO3 = 0,075 + 0,1125 = 0,1875 (mol)

m = mBaO + mNa2O = 0,2. 153 + 0,1875.62 = 42,225 (g)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phát hiện xăng có bị lẫn nước hay không người ta cho muối CuSO4 qua hỗn hợp chất rắn gồm CuO, Na2O đến phản ứng hoàn toàn.

Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong toàn bộ thí nghiệm

Xem đáp án » 12/03/2020 3,477

Câu 2:

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra đối với các thí nghiệm sau:

a) Cho 1 mẫu Na vào ống nghiệm đựng cồn 900

b) Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch muối Na2SiO3.

c) Đưa một mẩu giấy quỳ tím vào cốc đựng nước clo.

d) Cho Cu(OH)2 vào cốc đựng dung dịch CH3COOH dư

Xem đáp án » 12/03/2020 3,377

Câu 3:

 Một học sinh trong lúc làm thí nghiệm sơ ý làm rơi vỡ bình nhiệt kế thủy ngân, làm chất độc thủy ngân rơi vãi xuống nền nhà. Với hóa chất sẵn có trong phòng thí nghiệm, em hãy trình bày cách xử lí để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong toàn bộ thí nghiệm

Xem đáp án » 12/03/2020 3,235

Câu 4:

Cho m gam kim loại Fe tan hết trong dung dịch HNO3 25,2%, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,672 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất của N trong HNO3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 7,82 gam muỗi khan.

Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính giá trị của m và tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch sau phản ứng

Xem đáp án » 13/03/2020 2,889

Câu 5:

Cho m gam một mẩu kim loại Ba tan hết vào 100 ml dung dịch A gồm HCl 0,08M và Al2(SO4)3 0,5M. Sau các phản ứng thu được dung dịch X, kết tủa Y và khí Z. Khối lượng dung dịch X giảm so sới dung dịch A là 14,19 gam. Thêm tiếp V ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X thấy xuất hiện 0,78gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị của m, V.

Xem đáp án » 13/03/2020 2,775

Câu 6:

Nước tự nhiên thường chứa một lượng nhỏ các muối nitrat và hiđrocacbon của các kim loại canxi, magie. Hãy dùng một hóa chất thông dụng là một muối của natri để loại bỏ đồng thời canxi và magie trong các muối trên ra khỏi nước. Viết các phương trình hóa học.

Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong toàn bộ thí nghiệm

Xem đáp án » 12/03/2020 2,356

Câu 7:

Hỗn hợp khí A gồm C2H2, CH4 và H2. Dẫn m gam hỗn hợp A vào bình kín chứa chất xúc tác Ni, rồi đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B gồm CH4, C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Dẫn toàn bộ lượng khí B vào dung dịch brom ( dư) thấy khối lượng bình đựng brom tăng 4,1 gam và thoát ra hỗn hợp khí D. Đốt cháy hoàn toàn D cần dùng 9,52 lít khí O2 (đktc), thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và 8,1 gam H­2O.

Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính m.

Xem đáp án » 13/03/2020 2,238

Bình luận


Bình luận