Câu hỏi:

13/07/2024 2,449

Cho polime thiên nhiên R vào nước đun nóng, thấy tạo thành dung dịch keo. Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch iot vào dung dịch keo thì không thấy hiện tượng gì, nhưng sau một thời gian thì thấy xuất hiện màu xanh. Từ chất R thực hiện dãy chuyển hóa sau:
R → A → B → C → etylaxetat

Xác định R, A, B, C và hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa trên (mỗi mũi tên tương ứng với một phản ứng)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hấp thụ hoàn toàn m gam SO3 vào 180 gam dung dịch H2SO4 98%, thu được oleum có công thức H2SO4.3SO3. Xác định giá trị m.

H2SO4 nguyên chất có khả năng hấp thụ SO3 tạo oleum theo phương trình sau:

H2SO4 + nSO3 → H2SO4.nSO3 (oleum)

Xem đáp án » 13/07/2024 9,639

Câu 2:

X, Y, Z là ba hóa chất được dùng phổ biến làm phân bón hóa học. Chúng là các phân bón đơn để cung cấp ba thành phần chính: đạm, lân, kali cho cây trồng. Ba hóa chất trên đều tan tốt trong nước, biết:

X + Na2CO3 → tạo kết tủa trắng

Y + NaOH → tạo khí mùi khai

Y + HCl → không có hiện tượng

Y + BaCl2 → tạo kết tủa trắng

Z + AgNO3 → tạo kết tủa trắng

Z + BaCl2 → không có hiện tượng

Xác định các chất X, Y, Z và hoàn thành các phương trình phản ứng trên

Xem đáp án » 13/07/2024 7,272

Câu 3:

Hòa tan 50,7 gam oleum có công thức H2SO4.nSO3 vào nước, thu được 98 gam dung dịch H2SO4 60%. Xác định giá trị n.

H2SO4 nguyên chất có khả năng hấp thụ SO3 tạo oleum theo phương trình sau:

H2SO4 + nSO3 → H2SO4.nSO3 (oleum)

Xem đáp án » 13/07/2024 5,227

Câu 4:

Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit CxHyCOOH và rượu CnH2n+1OH, sau một thời gian tách bỏ nước thì thu được hỗn hợp X gồm este, axit và rượu.

Đốt cháy hoàn toàn 62 gam hỗn hợp X, thu 69,44 lít CO2 (đktc) và 50,4 gam H2O. Mặt khác, cho 62 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng hoàn toàn thu được 29,6 gam rượu. Tách lấy lượng rượu rồi hóa hơi hoàn toàn thì thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 11,2 gam khí nito đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a. Xác định công thức cấu tạo của rượu và axit

b. Tính hiệu suất phản ứng este hóa

Xem đáp án » 13/07/2024 4,087

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X → Y → Z→ Y→ X

Biết: X là một phi kim; Y và Z là các hợp chất có chứa nguyên tố X. Dung dịch chất Y làm đỏ quì tím, Z là muối của natri, trong đó natri chiếm 39,316% về khối lượng. Xác định các chất X, Y, Z và hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa trên (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng)

Xem đáp án » 13/07/2024 3,172

Câu 6:

Cho 6,06 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm M và một kim loại R có hóa trị III vào nước, thấy hỗn hợp X tan hoàn toàn tạo ra dung dịch A và 3,808 lít khí (đktc). Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:

– Cô cạn phần thứ nhất thu được 4,48 gam chất rắn khan.

– Thêm V lít dung dịch HCl 1M vào phần thứ hai thấy xuất hiện 0,78 gam kết tủa.

a. Xác định tên hai kim loại và tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong X.

b. Tính giá trị V.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,608

Bình luận


Bình luận