Câu hỏi:

12/08/2019 53,078

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

- Dung dịch Na2SO4, KCl có pH = 7, môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màu.

- Dung dịch HCl là dung dịch axit, pH < 7 làm quỳ tím hóa đỏ.

- Dung dịch kiềm NaOH có pH > 7, môi trường bazơ ⇒ làm quỳ tím hóa xanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các dung dịch: NH3, NaOH, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH là pH1, pH2 và pH3. Sự sắp xếp nào đúng?

Xem đáp án » 12/08/2019 53,324

Câu 2:

Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3?

Xem đáp án » 12/08/2019 25,678

Câu 3:

Trong các dung dịch sau, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ( Giả thiết chúng cùng thuộc nồng độ mol/l)?

Xem đáp án » 12/08/2019 21,815

Câu 4:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu

Xem đáp án » 12/08/2019 19,161

Câu 5:

Cho các ion sau: CO3 2-, CH3COO-, HSO42-, Cl-, NO3-, S2-, HCO3-. Hãy cho biết có bao nhiêu ion có khả năng nhận proton?

Xem đáp án » 12/08/2019 7,103

Câu 6:

Dung dịch nào sau đây có pH > 7 ?

Xem đáp án » 12/08/2019 6,959

Bình luận


Bình luận