Câu hỏi:

15/03/2020 830

Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của kịch sử thế giới cận hiện đại và giải thích vì sao ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

- Cách mạng tư sản Pháp: cuộc cách mạng triệt để nhất.

- Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

- Sự phát triể của phong trào giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới - thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK