Câu hỏi:

13/08/2019 4,208

Cho CH ≡ CH cộng nước ( xt Hg 2+) sản phẩm thu được là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Metyl acrylat có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 14/08/2019 50,081

Câu 2:

Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện

Xem đáp án » 14/08/2019 39,177

Câu 3:

Hiđrocacbon nào dưới đây không làm mất màu nước brom?

Xem đáp án » 14/08/2019 27,714

Câu 4:

Hợp chất C4H8 có số đồng phân anken là :

Xem đáp án » 13/08/2019 23,564

Câu 5:

Làm sạch etan có lẫn etilen thì phải:

Xem đáp án » 13/08/2019 14,881

Câu 6:

Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 13/08/2019 8,394

Câu 7:

Axetilen là tên gọi của hợp chất có công thức phân tử

Xem đáp án » 14/08/2019 8,039

Bình luận


Bình luận