Câu hỏi:

13/08/2019 3,052

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch NaHSO4, Ca(OH)2, H2SO4, Ca(NO3)2, NaHCO3, Na2CO3, CH3COOH. Số trường hợp có xảy ra phản ứng là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Gồm các chất: NaHSO4, Ca(OH)2, H2SO4, Na2CO3, CH3COOH.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/08/2019 41,244

Câu 2:

Để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S, người ta cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch

Xem đáp án » 13/08/2019 40,905

Câu 3:

Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4).

Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là

Xem đáp án » 13/08/2019 37,450

Câu 4:

Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 13/08/2019 24,717

Câu 5:

Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong cùng một dung dịch

Xem đáp án » 13/08/2019 21,945

Câu 6:

Dung dịch HNO3 0,1M có pH bằng

Xem đáp án » 13/08/2019 16,652

Câu 7:

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng khi trộn các dung dịch với nhau?

Xem đáp án » 13/08/2019 16,129

Bình luận


Bình luận