Câu hỏi:

18/03/2020 989

Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết

     Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám

     Gen b quy định thân đen

     Gen V quy định cánh dài

     Gen v quy định cánh cụt

Giải bài 2 trang 43 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

   Như vậy, thân xám và cánh dài cũng như thân đen và cánh cụt luôn luôn di truyền đồng thời với nhau. Các gen quy định các tính trạng này nằm trên một NST cùng phân li để hình thành giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh kết quả lai phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống.

Xem đáp án » 18/03/2020 8,926

Câu 2:

Cho hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn không có tua cuốn và hạt nhăn có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ : 1 hạt trơn, không có tua cuốn ; 2 hạt trơn có tua cuốn; 1 hạt nhăn, có tua cuốn. Kết quả phép lai được giải thích như thế nào?

     a) Từng cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1.

     b) Hai cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

     c) Hai cặp tính trạng di truyền liên kết.

     d) Sự tổ hợp lại các tính trạng ở P.

Xem đáp án » 18/03/2020 855

Câu 3:

Thế nào là di truyền liên kết? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 816

Câu 4:

Quan sát hình 13 và trả lời các câu hỏi sau:

- Tại sao phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen, cánh cụt là phép lai phân tích?

- Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích gì?

- Giải thích vì sao dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1:1. Moocgan lại cho rằng các gen qui định màu sắc thân và dạng cánh cùng nằm trên một NST (liên kết gen).

- Hiện tượng di truyền liên kết là gì?

Xem đáp án » 18/03/2020 394

Bình luận


Bình luận