Câu hỏi:

18/03/2020 324

Quan sát hình 17.2 và trả lời các câu hỏi sau:

- Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?

- Các loại Nucleotit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?

- Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- ARN được tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen. Mạch này được gọi là mạch khuôn.

- Trong quá trình hình thành mạch ARN, các loại nucleotit trên mạch khuôn của ADN và ở môi trường nội bào liên kết với nhau thành cặp theo NTBS: A-U; T-A; G-X ; X-G.

- Trình tự của các loại đơn phân trên mạch ARN tương tự như trình tự các loại đơn phân trên mạch bổ sung của mạch khuôn, trong đó T được thay thế bằng U

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

      A– U – G – X – U – U – G – A – X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

Xem đáp án » 18/03/2020 27,174

Câu 2:

Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Xem đáp án » 18/03/2020 15,618

Câu 3:

ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN

Xem đáp án » 18/03/2020 10,383

Câu 4:

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

Giải bài 3 trang 53 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Xem đáp án » 18/03/2020 9,439

Câu 5:

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

Giải bài 3 trang 53 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,380

Câu 6:

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin truyền?

      a) ARN vận chuyển

      b) ARN thông tin

      c) ARN ribôxôm

      d) Cả 3 loại ARN trên.

Xem đáp án » 18/03/2020 842

Bình luận


Bình luận