Câu hỏi:

18/03/2020 1,409

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

     a) Cấu trúc bậc 1

     b) Cấu trúc bậc 2

     c) Cấu trúc bậc 3

     d) Cấu trúc bậc 4

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Đáp án: a

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao protein có tính đa dạng và đặc thù?

Xem đáp án » 18/03/2020 32,898

Câu 2:

Tính đặc trưng của protein được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 5,264

Câu 3:

Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

     a) Cấu trúc bậc 1

     b) Cấu trúc bậc 1 và 2

     c) Cấu trúc bậc 2 và 3

 

     d) Cấu trúc bậc 3 và 4

Xem đáp án » 18/03/2020 3,202

Câu 4:

Vì sao protein dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt?

- Nêu vai trò của một số enzim đối với sự tiêu hóa thức ăn ở miệng và dạ dày?

- Giải thích nguyên nhân của bệnh tiểu đường?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,078

Câu 5:

Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Xem đáp án » 18/03/2020 1,756

Câu 6:

Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Xem đáp án » 18/03/2020 901

Bình luận


Bình luận