Câu hỏi:

22/03/2020 71,600

______ a hotel, we looked for somewhere to have dinner.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Kiến thức về phân từ hoàn thành

Phân từ hoàn thành dùng rút ngắn mệnh đề khi hành động trong mệnh đề đó đã xảy ra trước.

Tạm dịch: Khi đã tìm ra được khách sạn, chúng tôi tìm một nơi nào đó để ăn tối.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nowadays, people ______ social networks with more and more caution.

Xem đáp án » 22/03/2020 91,227

Câu 2:

When preparing a CV, university ______ can consider attaching a separate report about official work experience during the course.

Xem đáp án » 22/03/2020 79,713

Câu 3:

They had a global ______ hit with their album concept about “The dark side of the Moon”.

Xem đáp án » 22/03/2020 64,190

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

I am now reconciled with two of my estranged siblings - not just my older brother, but my sister, whom I hadn't spoken to for 17 years.

Xem đáp án » 22/03/2020 63,974

Câu 5:

______ his poor English, he managed to communicate his problem very clearly.

Xem đáp án » 22/03/2020 59,535

Câu 6:

When you get involved in a volunteer project, you are able to ______ your  knowledge into practice.

Xem đáp án » 22/03/2020 56,860

Bình luận


Bình luận