Câu hỏi:

27/03/2020 7,685

Tiến hành phản ứng tráng bạc anđehit axetic với dung dịch AgNO3/NH3, người ta tiến hành các bước sau đây:

    Bước 1: Rửa sạch các ống nghiệm bằng cách nhỏ vào mấy giọt kiềm, đun nóng nhẹ, tráng đều, sau đó đổ đi và tráng lại ống nghiệm bằng nước cất.

    Bước 2: Nhỏ vào ống nghiệm trên 2 giọt dung dịch AgNO3 và 1 giọt dung dịch NH3, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa nâu xám của bạc hiđroxit, nhỏ tiếp vài giọt dung dịch NH3 đến khi kết tủa tan hết.

    Bước 3: Nhỏ tiếp vào ống nghiệm 2 giọt dung dịch CH3CHO và đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn (hoặc nhúng trong cốc nước nóng 60oC vài phút), lúc này bạc tách ra và bám vào thành ống nghiệm phản chiếu như gương.

Phát biểu nào sau đây sai?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D.

D. Sai, Kết tủa nâu xám là Ag2O (Bạc I oxit).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 28/03/2020 15,365

Câu 2:

Chất hữu cơ E có công thức phân tử C9H8O4, thỏa mãn các phản ứng có phương trình hóa học sau:

    (1) E + 3NaOH → 2X + Y + H2O               

    (2) 2X + H2SO4 → Na2SO4 + 2Z

    (3) Z + 2AgNO3 + 4NH3 + 3H2O → T + 2Ag + 2NH4NO3 

Cho các phát biểu sau:

    (a) Chất E có 3 công thức cấu tạo phù hợp.

    (b) Chất T vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH.

    (c) Chất E và chất X đều có phản ứng tráng bạc.

    (d) Dung dịch Y tác dụng được với khí CO2.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 27/03/2020 12,544

Câu 3:

Hợp chất X có công thức C12H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol)

(a) X + 2NaOH ® X1 + 2X2

(b) X1 + H2SO4 ® X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 ® poli(etylen terephtalat) + 2nH2O

(d) X2 + X3 ® X5 + H2O

Có các phát biểu:

    (1) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X1 cho 7 mol CO2.

    (2) Các chất X1, X2, X3 đều tác dụng được với Na.

    (3) Phân tử khối của X5 bằng 222.

    (4) Các chất X3X4 đều là hợp chất đa chức.

    (5) Phản ứng (c) thuộc loại phản ứng trùng hợp.

    (6) Phân tử X5 có 3 liên kết π.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 27/03/2020 6,427

Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO nung nóng thu được anđehit T có phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 4. Biết Y không có đồng phân bền nào khác. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 5,375

Câu 5:

Cho 2 chất XY có công thức phân tử là C4H7ClO2 thỏa mãn:

X + NaOH mui hu cơ X1+ C2H5OH+ NaCl

Y + NaOH mui hu cơ Y1+ C2H4(OH)2+ NaCl

XY lần lượt là

Xem đáp án » 27/03/2020 3,532

Câu 6:

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H10O2, không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Khi thủy phân X bằng dung dịch NaOH, thu được ancol bậc hai Y và chất Z. Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 1,743

Bình luận


Bình luận