Câu hỏi:

30/03/2020 1,160

Kết luận nào sau đây không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Buta-1,3-đien là một ankađien liên hợp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80°C (tỉ lệ mol 1:1), thu được sản phẩm chính là

Xem đáp án » 30/03/2020 11,595

Câu 2:

Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80°C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

Xem đáp án » 30/03/2020 8,357

Câu 3:

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

Xem đáp án » 30/03/2020 4,154

Câu 4:

Đồng trùng hợp đivinyl và acrylonitrin (vinyl xianua) thu được cao su buna-N có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 30/03/2020 2,779

Câu 5:

Khi hiđro hóa hoàn toàn chất X (C5H8) thu được isopentan. Vậy công thức cấu tạo có thể có của X là?

Xem đáp án » 30/03/2020 2,405

Câu 6:

1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom?

Xem đáp án » 30/03/2020 2,235

Câu 7:

Cho phản ứng: isopren + H2 → X (tỉ lệ mol 1:1). Sản phẩm chính của phản ứng là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,838

Bình luận


Bình luận