Câu hỏi:

31/03/2020 392

Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol no X thu được cũng m gam H2O. Biết khối lượng phân tử của X nhỏ hơn 100 đvC. Số đồng phân cấu tạo của ancol X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Số đồng phân cấu tạo của ancol X là 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các ancol (CH3)2CHOH; CH3CH2OH; (CH3)3COH có bậc ancol lần lượt là

Xem đáp án » 31/03/2020 26,670

Câu 2:

Đọc tên theo danh pháp thay thế của ancol sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH

Xem đáp án » 31/03/2020 11,211

Câu 3:

Tên gọi thông thường của hợp chất CH3-CH(CH3)-CH2- OH là:

Xem đáp án » 31/03/2020 9,194

Câu 4:

Ancol 3-metylbutan-2-ol có công thức cấu tạo nào sau đây ?

Xem đáp án » 31/03/2020 8,860

Câu 5:

Cho các ancol sau:

I. CH3-CH2-CH2-OH.

II. CH3-CH(OH)-CH3;

III. (CH3)2C(OH)-CH3

IV. CH3-CH2-CH2-CH2-OH.

V. CH3-CH(OH)-CH2-CH3.

VI. CH3-CH(CH3)-CH2-OH

Ancol bậc hai là:

Xem đáp án » 31/03/2020 8,244

Câu 6:

Các ancol được phân loại trên cơ sở

Xem đáp án » 31/03/2020 8,125

Câu 7:

Tên thay thế (danh pháp IUPAC) của ancol CH3-CHOH-CH2-CH(CH3)-CH3

Xem đáp án » 31/03/2020 7,723

Bình luận


Bình luận