Câu hỏi:

01/04/2020 195

X là dẫn xuất clo của etan. Đun nóng X trong NaOH dư thu được chất hữu cơ Y vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Vậy X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

1,2-đicloetan.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3

Xem đáp án » 01/04/2020 1,694

Câu 2:

Ancol etylic tan tốt trong nước và có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so với ankan và các dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử xấp xỉ với nó vì

Xem đáp án » 01/04/2020 906

Câu 3:

Một ancol no đơn chức có %H=13,04% về khối lượng. CTPT của ancol là

Xem đáp án » 01/04/2020 857

Câu 4:

Hiđrat hóa propen và một olefin A thu được 3 ancol có số C trong phân tử không quá 4. Tên của A là

Xem đáp án » 01/04/2020 831

Câu 5:

Ancol X đơn chức, no, mạch hở có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 37. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180°C thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất. X là

Xem đáp án » 01/04/2020 517

Câu 6:

Chỉ ra thứ tự tăng dần mức độ linh động của nguyên tử H trong nhóm -OH của các hợp chất sau: phenol, etanol, nước

Xem đáp án » 01/04/2020 470

Câu 7:

Ancol no, đơn chức có 10 nguyên tử H trong phân tử có số đồng phân là

Xem đáp án » 01/04/2020 449

Bình luận


Bình luận