Câu hỏi:

22/08/2019 2,287

Dung dịch X HCOOH 0,1M ở nhiệt độ xác định t°C có hằng số phân li Ka=1,8.10-4. pH của X là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Xét sự điện li: HCOOH HCOO- + H+

Ban đầu 0,1 0 0

Phân li x x x

Cân bằng 0,1 – x x x

Do đó 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính V lít dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100ml dung dịch HNO3 và HCl có pH = 1 để thu được dung dịch cuối cùng có pH = 2.

Xem đáp án » 22/08/2019 53,986

Câu 2:

Trộn 50ml dung dịch HCl aM với 50ml dung dịch NaOH có pH = 13 được dung dịch có pH = 2. a là

Xem đáp án » 22/08/2019 33,301

Câu 3:

Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là

Xem đáp án » 22/08/2019 32,580

Câu 4:

Tính pH của dung dịch hỗn hợp CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết rằng ở một nhiệt độ xác định t°C có KaCH3COOH=1,8.10-5

Xem đáp án » 22/08/2019 24,799

Câu 5:

Dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li α = 1%. Tính pH của dung dịch thu được.

Xem đáp án » 22/08/2019 19,889

Câu 6:

Trộn 100ml dung dịch CH3COOH 1M với 100ml NaOH 0,6M thu được dung dịch X. Biết ở nhiệt độ xác định KbCH3COO-=5,5.10-10. Hãy tính pH của dung dịch X ở nhiệt độ xác định trên.

Xem đáp án » 22/08/2019 16,372

Câu 7:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M  HCl 0,4M, thu được khí NO (duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là :

Xem đáp án » 22/08/2019 16,026

Bình luận


Bình luận