Câu hỏi:

03/04/2020 189

Chất nào trong các chất dưới đây là đồng đẳng của CH3COOH?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng : D

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Axit amino axetic không tác dụng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 03/04/2020 5,913

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 28,6 gam hỗn hợp R gồm hai este X và Y (đều mạch hở, không phân nhánh, MX > MY) bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 2 muối (có cùng số C trong phân tử) và hỗn hợp Z hai ancol đơn chức, kế tiếp (không có sản phẩm khác). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu được 14,56 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Khối lượng của X trong R là

Xem đáp án » 04/04/2020 1,575

Câu 3:

HNO3thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với

Xem đáp án » 03/04/2020 1,372

Câu 4:

Cho các chất: etilen, but-2-in, toluen, stiren, propan, phenol. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án » 04/04/2020 1,212

Câu 5:

Lên men rượu m gam glucozơ với hiệu suất 80%, hấp thụ hết lượng khí thoát ra vào dung dịch CaOH2 dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/04/2020 947

Câu 6:

Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol metylic và phenol phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với Br2 dư thì thu được 16,55 gam kết tủa trắng. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/04/2020 764

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 04/04/2020 522

Bình luận


Bình luận