Câu hỏi:

26/08/2019 7,526

Hỗn hợp A gồm propin và một ankin X có tì lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol A tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thu được 46,2 gam kết tủa. Ankin X là?

Trả lời:

 

   

 0,15mol                 0,15 mol

Vì X có thể tham gia phản ứng tạo kết tủa với AgNO3/ NH3 nên ta sẽ đi biện luận bằng cách so sánh khối lượng kết tủa và tổng khối lượng kết tủa thu được:  

=> X có tham gia phản ứng tạo kết tủa 

=> loại B (không có liên kết 3 đầu mạch) 

mkết tủa còn lại = 46,2 - 22,05 = 24,15 g

Gọi X có công thức phân tử 

 

Xét trường hợp X là axetilen khi đó kết tủa còn lại thu được là C2Ag2 :

 

 

Do đó trường hợp này không thỏa mãn.

Xét trường hợp x  = 1 (X  khác axetilen). 

Khi đó

 

Mà C4H6 tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3 nên công thức cấu tạo cần có liên kết 3 đầu mạch.

Do đó cấu tạo của X là  

Đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi với hidro là 75,5. Tên của ankan đó là?

Xem đáp án » 26/08/2019 29,208

Câu 2:

Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng clo theo tỉ lệ 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau. Tên của X là?

Xem đáp án » 26/08/2019 21,996

Câu 3:

Cho 17,92 lít hỗn hợp X gồm 3 hidrocacbon khí là ankan, anken và ankin lấy theo tỉ lệ mol là 1:1:2 lội qua dung dịch AgNO3 trong NH3 lấy dư thu được 96 gam kết tủa và hỗn hợp khí Y còn lại. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được 13,44 lít CO2. Biết thể tích đo ở đktc. Khối lượng của X là?

Xem đáp án » 26/08/2019 9,072

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X gồm 2 ankin (thể khí ở nhiệt độ thường) thu được 26,4 gam CO2. Mặt khác cho 8 gam hỗn hợp X tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa vượt quá 25 gam. Công thức cấu tạo của 2 ankin trên là?

Xem đáp án » 26/08/2019 7,730

Câu 5:

Một hidrocacbon X mạch thẳng có công thức phân tử là C6H6. Khi cho X tác dụng vi AgNO3/NH3 thì thu được kết tủa Y có MY - MX = 214 . Công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án » 26/08/2019 5,819

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85