Câu hỏi:

29/08/2019 15,420

Những khẩu hiệu đấu tranh nào dưới đây đã xuất hiện trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 là gì?

Xem đáp án » 29/08/2019 24,319

Câu 2:

Hai khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương đưa ra trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là

Xem đáp án » 29/08/2019 22,718

Câu 3:

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 của nhân dân Việt Nam

Xem đáp án » 29/08/2019 18,657

Câu 4:

Chính quyền công nông lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong phong trào nào sau đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 11,995

Câu 5:

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã đạt được kết quả gì?

Xem đáp án » 29/08/2019 9,243

Câu 6:

Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là

Xem đáp án » 29/08/2019 6,920

Bình luận


Bình luận