Câu hỏi:

29/08/2019 13,303

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung trong Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10/1930) là đều xác định đúng

Xem đáp án » 29/08/2019 20,641

Câu 2:

Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương do ai soạn thảo?

Xem đáp án » 29/08/2019 20,228

Câu 3:

Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam lớn nhất là trên lĩnh vực

Xem đáp án » 29/08/2019 14,062

Câu 4:

Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là không đúng?

Xem đáp án » 29/08/2019 13,804

Câu 5:

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam những năm 1929 – 1933 là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án » 29/08/2019 12,748

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng các chính sách của của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện trên lĩnh vực kinh tế?

Xem đáp án » 29/08/2019 10,263

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »