Câu hỏi:

06/09/2019 26,812

Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh giá thế nào về kế hoạch Đờ-Lát đơ Tát-xi-nhi?  

Xem đáp án » 06/09/2019 14,189

Câu 2:

Sự kiện đánh dấu Mĩ đã can thiệp sâu và từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương ?  

Xem đáp án » 06/09/2019 8,451

Câu 3:

 Chiến dịch Biên Giới đã làm phá sản kế hoạch nào ?

Xem đáp án » 06/09/2019 7,231

Câu 4:

"Hành lang Đông - Tây" do thực dân Pháp xây dựng không đi qua tỉnh nào dưới dây ?

Xem đáp án » 06/09/2019 6,919

Câu 5:

Để chiếm lại Đông Khê, Pháp đã thực hiện "cuộc hành quân kép". Đó là những cuộc hành quân nào

Xem đáp án » 06/09/2019 4,987

Câu 6:

Báo nhân dân trở thành cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào ?

Xem đáp án » 06/09/2019 4,984

Bình luận


Bình luận