Câu hỏi:

11/09/2019 9,031

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Viêṭ Nam chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những thành tựu nhân dân Việt Nam đạt được trong 15 năm thực hiện đổi mới (1986 – 2000) đem lại nhiều ý nghĩa quan trọng, ngoại trừ

Xem đáp án » 11/09/2019 2,796

Câu 2:

Trong đường lối đổi mới (1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm vì

Xem đáp án » 11/09/2019 1,528

Câu 3:

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12/1986) về

Xem đáp án » 11/09/2019 1,492

Câu 4:

Quan điểm đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12/1986) không có nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án » 11/09/2019 1,417

Câu 5:

Nội dung trọng tâm của đường lối đổi mới ở Việt Nam (từ tháng 12/1986) phù hợp với xu thế phát triển của thế giới là

Xem đáp án » 11/09/2019 1,387

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng nhân tố khách quan tác động đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986)?

Xem đáp án » 11/09/2019 964

Bình luận


Bình luận