Câu hỏi:

12/09/2019 1,452

Có các nhận xét sau về N và hợp chất của nó:

          1) N2 tương đói trơ về hoạt dộng hóa học ở điều kiện thường vì trong phân tử có một liên kết ba bền.

          2)Khí NH3 tan tốt trong H2O tạo được dung dịch có môi trường bazơ.

          3)HNO3 được tạo ra khi cho hỗn hợp khí (NO2 và O2) sục vào H2O.

          4)Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa.

          5)Khi sục khí NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 thì sau phản ứng hoàn toàn thu dược kết tủa màu xanh.

          6) Trong công nghiệp NH3 được tạo ra khi cho N2 phản ứng với H2.

          Trong các nhận xét trên số nhận xét đúng là:

Trả lời:

Chọn đáp án C

 

1) N2 tương đói trơ về hoạt dộng hóa học ở điều kiện thường vì trong phân tử có một liên kết ba bền.(Đúng)

 2)Khí NH3 tan tốt trong H2O tạo được dung dịch có môi trường bazơ.(Đúng)

 3)HNO3 được tạo ra khi cho hỗn hợp khí (NO2 và O2) sục vào H2O.(Đúng)

 4)Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa.

5)Khi sục khí NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 thì sau phản ứng hoàn toàn thu dược kết tủa màu xanh.(Sai tạo phức)

 6) Trong công nghiệp NH3 được tạo ra khi cho N2 phản ứng với H2.(Đúng)  

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất sau đây: Na2CO3­, NaHCO3, NH4Cl, NaHS, Na2HPO3, CH3COONa, NaHSO4. Số muối axit là:

Xem đáp án » 12/09/2019 7,945

Câu 2:

Cho các chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là

Xem đáp án » 12/09/2019 4,348

Câu 3:

Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, KAlO2, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2, AgNO3,  NaH2PO4. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 13/09/2019 4,117

Câu 4:

Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây mô tả đúng?

Xem đáp án » 13/09/2019 2,265

Câu 5:

Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH. Thứ tự sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng dần là

Xem đáp án » 13/09/2019 2,154

Câu 6:

Dãy các mui amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3?

Xem đáp án » 12/09/2019 1,855

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »