Câu hỏi:

12/09/2019 6,243

Có 4 mẫu nước chứa: nước mềm; nước cứng tạm thời; nước cứng vĩnh cửu; nước cứng toàn phần. Dùng các hóa chất nào dưới đây có thể nhận biết 4 mẫu nước trên ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Để phân biệt các mẫu nước trên cần nhớ thành phần của các mẫu nước

Nước mềm: là nước chứa ít hoặc gần như không có ion Ca2+, Mg2+ coi như H2O nguyên chất

Nước cứng tạm thời: Ca2+, Mg2+, HCO3-

Nước cứng vĩnh cửu chứa các ion Ca2+, Mg2+, Cl-,SO42-

Nước cứng toàn phần chứa các ion: Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, HCO3-

Cách nhận biết: Khi đun nóng thì nước mềm và nước cứng vĩnh cửu không hiện tượng (nhóm 1) , nước cứng tạm thời và nước cứng toàn phần tạo kết tủa (nhóm 2)

Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O

Mg(HCO3)2 → MgCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O

Sau khi đun nóng thì nước cứng tạm thời chỉ còn H2O, nước cứng toàn phần chỉ chứa Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-

Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch sau khi đun nóng của nhóm (1) thì nước mềm không hiện tượng, nước cứng vĩnh cửu tạo kết tuả. Khi cho Na2CO3 vào dung dịch sau khi đun nóng nhóm (2) thì nước cứng toàn phần tạo kết tủa

Ca2+ + CO32- → CaCO3, Mg2+ + CO32- → MgCO3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được sau khi các phản ứng kết thúc chứa số chất tan là:

Xem đáp án » 12/09/2019 21,287

Câu 2:

Cho các phát biểu về độ cứng của nước:

(1) Khi đun sôi ta có thể loại được độ cứng tạm thời của nước.

 (2) Có thể dùng Na2CO3 để loại cả độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu của nước.

 (3) Có thể dùng HCl để loại độ cứng của nước.

(4) Có thể dùng Ca(OH)2 với lượng vừa đủ để loại độ cứng của nước.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 12/09/2019 8,352

Câu 3:

Có 4 dung dịch riêng biệt: NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Để nhận biết được 4 dung dịch trên, có thể dùng dung dịch

Xem đáp án » 12/09/2019 5,853

Câu 4:

Cho các phản ứng mô tả các phương pháp khác nhau để làm mềm nước cứng (dùng M2+ thay cho Ca2+ và Mg2+) ?

Số phương pháp có thể áp dụng với nước có độ cứng tạm thời là:

Xem đáp án » 12/09/2019 4,363

Câu 5:

Cho dung dịch Mg(HCO3)2 lần lượt tác dụng với các dung dịch sau: HNO3, Ca(OH)2, Na2CO3, NaHSO4 dư. Khi đó số phản ứng có thể làm giảm tính cứng của dung dịch trên là

Xem đáp án » 12/09/2019 4,041

Câu 6:

Trong các phát biểu sau đây về độ cứng của nước :

(1) Độ cứng vĩnh cửu của nước cứng do các muối clorua, sunfat của Ca và Mg gây ra.

(2) Độ cứng tạm thời của nước cứng do Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 gây ra.

(3) Có thể loại độ cứng của nước bằng dung dịch NaOH.

(4) Có thể loại hết độ cứng của nước bằng dung dịch H2SO4.

Các phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 12/09/2019 3,984

Bình luận


Bình luận