Câu hỏi:

07/05/2020 389

Trước xu thế mới trong quán hệ quốc tế ở thế kỉ XXI, Việt Nam có những thuận lợi gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Phân tích, liên hệ

Cách giải:

Trong xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước khi bước vào thế kỉ XXI:

Thời cơ là có thể trao đổi, học hỏi thành tựu khoa học - kĩ thuật, kinh nghiệm quản lí, đào tạo nhân tài, thu hút vốn đầu tư, hội nhập quốc tế, ...

Thách thức nhất là đối với các nước đang phát triển là: sự canh tranh khốc liệt của thị trường thế giới, chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia, nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với Việt Nam, trong xu thế quan hệ quốc tế của thế kỉ XXI, Việt Nam có cơ hội hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học - kĩ thuật.

Chọn: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lí do cơ bản để Mĩ và Liên Xô từng bước hòa dịu, sau đó đi đến kết thúc Chiến tranh lạnh là

Xem đáp án » 07/05/2020 5,375

Câu 2:

Nenxơn Manđêla là được trao giải Nôbel Hòa bình năm 1993 vì đã

Xem đáp án » 07/05/2020 3,938

Câu 3:

Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng Cuba, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh chủ yếu diễn ra dưới hình thức nào?

Xem đáp án » 07/05/2020 2,329

Câu 4:

Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8/1925) đã chứng tỏ điều gì?

Xem đáp án » 07/05/2020 1,578

Câu 5:

Công lao đầu tiên, to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 - 1925 là

Xem đáp án » 07/05/2020 1,243

Câu 6:

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương là sự đầu tư với

Xem đáp án » 07/05/2020 1,039

Câu 7:

Câu 33: “Dập dìu trống đánh cờ xiêu/ Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây” là những câu thơ phản ánh nhiệm vụ nào đặt ra cho nhân dân Việt Nam sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)?

Xem đáp án » 07/05/2020 782

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK