Câu hỏi:

14/09/2019 5,857

X là dẫn xuất clo của etan. Đun nóng X trong NaOH dư thu được chất hữu cơ Y vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Vậy X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

CH2ClCH2Cl  NaOH  CH2OHCH2OH  +Na  CH2ONaCH2ONa

CH2ClCH2Cl  NaOH  CH2OHCH2OH  +Cu(OH)2 Cu(C2H5O2)2  (phức)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O ?

Xem đáp án » 14/09/2019 67,935

Câu 2:

Một ancol no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n. CTPT của ancol có thể là

Xem đáp án » 14/09/2019 34,052

Câu 3:

C của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18% ?

Xem đáp án » 14/09/2019 29,728

Câu 4:

Có bao nhiêu ancol bậc III, có công thức phân tử C6H14O ?

Xem đáp án » 14/09/2019 27,053

Câu 5:

Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox

Xem đáp án » 14/09/2019 25,248

Câu 6:

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là                

Xem đáp án » 14/09/2019 20,384

Câu 7:

Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. CTPT của ancol là

Xem đáp án » 14/09/2019 18,650

Bình luận


Bình luận