Câu hỏi:

15/09/2019 1,054

Phản ứng nào sau đây không xảy ra

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo ra 2 dẫn xuất monoclo ?

Xem đáp án » 15/09/2019 23,969

Câu 2:

Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1 : 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH­(e)

Xem đáp án » 15/09/2019 17,199

Câu 3:

Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xiclopropan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào sau  đây :

Xem đáp án » 15/09/2019 12,843

Câu 4:

Cho benzen vào 1 lọ đựng Cl2 dư rồi đưa ra ánh sáng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,82 kg chất sản phẩm. Tên của sản phẩm và khối lượng benzen tham gia phản ứng là:

Xem đáp án » 15/09/2019 12,517

Câu 5:

Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:

Xem đáp án » 15/09/2019 12,420

Câu 6:

Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

Xem đáp án » 15/09/2019 11,550

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »