Câu hỏi:

16/09/2019 72,626

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Đáp án A sai vì C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 thuộc dãy đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án B sai vì C2H2 và C3H4 thuộc dãy đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án D sai vì C5H10 thuộc dãy đồng đẳng của anken CnH2n.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án » 16/09/2019 186,500

Câu 2:

Cho ankan X có CTCT là CH3 – CH(C2H5) – CH2 – CH(CH3) – CH3

Tên gọi của X theo IUPAC là

Xem đáp án » 16/09/2019 78,585

Câu 3:

Ứng với CTPT C6H14 có bao nhiêu đồng phân mạch cacbon ?

Xem đáp án » 16/09/2019 77,005

Câu 4:

Ankan có những loại đồng phân nào?

Xem đáp án » 16/09/2019 73,727

Câu 5:

Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

Xem đáp án » 16/09/2019 68,421

Câu 6:

Câu nào đúng khi nói về hiđrocacbon no ? Hiđrocacbon no là

Xem đáp án » 16/09/2019 53,463

Bình luận


Bình luận