Câu hỏi:

18/06/2019 67,546

Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta – 1,3 – đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Phản ứng trùng hợp tổng quát:

nCH2=CH-CH=CH2 + mCH2=CH-C6H5
-(-CH2-CH=CH-CH2-)-n-(-CH(C6H5)-CH2-)-m

Ta thấy polime còn có phản ứng cộng Br2 vì mạch còn có liên kết đôi.

Khối lượng polime phản ứng được với 1 mol Br2: 2,834.1601,731=262.  

Cứ một phân tử Br2 phản ứng với một liên kết C=C, khối lượng polime chứa 1 liên kết đôi là 54n + 104m = 262.

Vậy chỉ có nghiệm n = 1 và m = 2 phù hợp.

Tỉ lệ butađien : stiren = 1 : 2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7%  clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?

Xem đáp án » 18/06/2019 70,728

Câu 2:

Cứ 5,668 gam cao su buna–S phản ứng vừa hết với 3,462 gam Br2 trong CCl4. Hỏi tỉ lệ butađien và stiren trong cao su buna–S là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2019 67,843

Câu 3:

Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy, trung bình có bao nhiêu m ắt xích PVC phản ứng được với một phân tử clo ?

Xem đáp án » 18/06/2019 58,764

Câu 4:

Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào dưới đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 49,403

Câu 5:

Sau khi trùng hợp 1 mol etilen thì thu được sản phẩm có phản ứng vừa đủ với 16 gam brom. Hiệu suất phản ứng và khối lượng polime thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 32,738

Câu 6:

Cho các polime sau đây: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

Xem đáp án » 18/06/2019 31,652

Bình luận


Bình luận