Câu hỏi:

22/05/2020 2,131

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo?

Xem đáp án » 22/05/2020 12,279

Câu 2:

Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khỏi thảo là đúng đắn, sáng tạo, thắm đượm tính dân tộc và nhân văn?

Xem đáp án » 23/05/2020 3,937

Câu 3:

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là đánh đổ bọn đế quốc, bọn phong kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập...”. Đó là một trong những nội dung của văn kiện nào?

Xem đáp án » 22/05/2020 1,630

Câu 4:

Hội nghị thành lập Đảng ngày 3 - 2 - 1930 đã thông qua:

Xem đáp án » 22/05/2020 1,567

Câu 5:

Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào?

Xem đáp án » 23/05/2020 1,524

Câu 6:

Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 22/05/2020 1,267

Bình luận


Bình luận