Câu hỏi:

28/05/2020 617

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ĐÁP ÁN B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam?

Xem đáp án » 28/05/2020 3,049

Câu 2:

Những sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam?

Xem đáp án » 28/05/2020 2,078

Câu 3:

Sự kiện ngày 17 – 6 – 1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là:

Xem đáp án » 28/05/2020 1,082

Câu 4:

Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước.

Xem đáp án » 28/05/2020 1,037

Câu 5:

Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì?

Xem đáp án » 28/05/2020 934

Câu 6:

Sự kiện nào dưới đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923 – 1924?

Xem đáp án » 28/05/2020 743

Câu 7:

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

Xem đáp án » 28/05/2020 652

Bình luận


Bình luận