Câu hỏi:

28/05/2020 337

Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản có sự tham gia của các tố chức cộng sản nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ĐÁP ÁN A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễm ra ở đâu?

Xem đáp án » 28/05/2020 1,279

Câu 2:

Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?

Xem đáp án » 28/05/2020 1,053

Câu 3:

Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam là vào thi gian nào?

Xem đáp án » 28/05/2020 829

Câu 4:

Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

Xem đáp án » 28/05/2020 777

Câu 5:

Từ tháng 2 đến tháng 4 -1930, phong trào nổ ra mạnh nhất ở đâu?

Xem đáp án » 28/05/2020 720

Câu 6:

Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong trào cách mạng 1930 — 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ — Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đạỉ trong lịch sử cách mạng nước ta. Phong trào đã...

Xem đáp án » 28/05/2020 675

Câu 7:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào?

Xem đáp án » 28/05/2020 659

Bình luận


Bình luận