Câu hỏi:

01/06/2020 33,848

Tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…53…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách ngoại giao của Liên Xô trong những năm 1925 - 1941?

Xem đáp án » 01/06/2020 6,306

Câu 2:

Ngày 21 - 1 - 1924 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Liên Xô?

Xem đáp án » 01/06/2020 3,861

Câu 3:

Năm 1921, Đảng Bônsêvích đã có biện pháp gì để giải quyết khó khăn mà nước Nga Xô viết đang gặp phải?

Xem đáp án » 01/06/2020 3,814

Câu 4:

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là gì?

Xem đáp án » 01/06/2020 3,454

Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

Xem đáp án » 01/06/2020 3,187

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng thành tựu về văn hóa - giáo dục mà Liên Xô đạt được trong những năm 1925 - 1941?

Xem đáp án » 01/06/2020 2,118

Bình luận


Bình luận