Câu hỏi:

02/06/2020 156

Nguồn gốc sâu xa chung của hai cuộc cách mạng: cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cách mạng khoa học – kĩ thuật thế kỉ XX là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người máy rô-bốt lần đầu tiên ra đời ở nước nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,413

Câu 2:

Kĩ thuật muốn tiến bộ trước hết phải dựa vào:

Xem đáp án » 02/06/2020 1,092

Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất và là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?

Xem đáp án » 02/06/2020 946

Câu 4:

Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai là nước nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 426

Câu 5:

Hai yếu tố khoa học và kĩ thuật không tách rời nhau, đó là đặc điếm của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ mấy?

Xem đáp án » 02/06/2020 419

Câu 6:

Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 339

Câu 7:

Đặc trưng cơ bản của cách mạng khoa học – kĩ thuật là gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 246

Bình luận


Bình luận