Câu hỏi:

02/06/2020 257

Hoàn cảnh lịch sử nào sau Hiệp định Pa-ri có ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10 - 1974 quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975?

Xem đáp án » 02/06/2020 6,045

Câu 2:

Thắng lợi Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long đã giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,379

Câu 3:

Từ lúc quân ta được lệnh nổ súng mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh đến khi giải phóng Sài Gòn - Gia Định là bao nhiêu ngày?

Xem đáp án » 02/06/2020 500

Câu 4:

Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

Xem đáp án » 02/06/2020 479

Câu 5:

Sau khỉ thất thủ ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch phải lùi về phòng thủ ở đâu?

Xem đáp án » 02/06/2020 465

Câu 6:

Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hây chỉ ra tính nhân văn trong kế hoạch đó?

Xem đáp án » 02/06/2020 454

Câu 7:

Chiến dịch đường 14 - Phước Long nổ ra vào thời gian nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 415

Bình luận


Bình luận