Câu hỏi:

02/06/2020 172

Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nirớc ta vào ngày nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10 - 1974 quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975?

Xem đáp án » 02/06/2020 6,049

Câu 2:

Thắng lợi Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long đã giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,380

Câu 3:

Từ lúc quân ta được lệnh nổ súng mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh đến khi giải phóng Sài Gòn - Gia Định là bao nhiêu ngày?

Xem đáp án » 02/06/2020 500

Câu 4:

Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

Xem đáp án » 02/06/2020 480

Câu 5:

Sau khỉ thất thủ ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch phải lùi về phòng thủ ở đâu?

Xem đáp án » 02/06/2020 466

Câu 6:

Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hây chỉ ra tính nhân văn trong kế hoạch đó?

Xem đáp án » 02/06/2020 454

Câu 7:

Chiến dịch đường 14 - Phước Long nổ ra vào thời gian nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 415

Bình luận


Bình luận