Câu hỏi:

06/06/2020 2,732

Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hàng ngày.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các kim loại ở nhiệt độ cao thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

- Khí nito, oxi ở nhiệt độ thấp phù hợp thì chuyển từ thể khí sang thể lỏng.

- Nước ở nhiệt độ nhỏ hơn 0 độ thì chuyển thành thể rắn, ở nhiệt độ 100 độ thì chuyển sang thể khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí.

Xem đáp án » 06/06/2020 5,085

Câu 2:

Chất rắn có đặc điểm gì?

a) Không có hình dạng nhất định.

b) Có hình dạng nhất định.

c) Có hình dạng của vật chứa nó.

Xem đáp án » 06/06/2020 4,942

Câu 3:

Chất lỏng có đặc điểm gì?

a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, không nhìn thấy được.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,933

Câu 4:

Khí cac-bo-nic, oxi, nito có đặc điểm gì?

a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

Xem đáp án » 06/06/2020 878

Câu 5:

Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

Xem đáp án » 06/06/2020 658

Câu 6:

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 489

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK