Câu hỏi:

17/06/2020 139

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

38 … 83

45 + 23 … 45 – 24

12 + 37 … 37 + 12

56 – 0 … 56 + 0

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

38 < 83

45 + 23 > 45 – 24

12 + 37 = 37 + 12

56 – 0 = 56 + 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 117: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 1,283

Câu 2:

Đo phần không tô đậm của băng giấy ở hình vẽ dưới đây rồi viết số đo vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 117: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Phần không tô đậm dài ……………………..

Xem đáp án » 17/06/2020 218

Câu 3:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 117: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 117: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 117: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 117: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 170

Bình luận


Bình luận