Câu hỏi:

20/06/2020 174

Điền vào chỗ trống :

at hoặc ac:

bãi c...´, c...´ con, lười nh...´, nhút nh...´

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền ng hoặc ngh:

...ười cha, con ...é,  suy ...ĩ, ...on miệng

Gợi ý: Em điền ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

Xem đáp án » 20/06/2020 212

Câu 2:

Điền vào chỗ trống :

tr hoặc ch :

con ...ai, cái ...ai, ...ồng cây, ...ồng bát

Xem đáp án » 20/06/2020 151

Bình luận


Bình luận