Câu hỏi:

20/06/2020 152

Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

    Đêm đã khu... .Bốn bề ...n tĩnh. Ve đã lặng ...n vì mỏi mệt và gió cũng thôi trò chu...n cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t...ng võng kẽo kẹt, t...´ng mẹ ru con.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đêm đã khuya. Bốn bề n tĩnh. Ve đã lặng yên vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a) Viết vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng gibằng mà em tìm được trong bài thơ Mẹ (Tiếng Việt 2, tập một, trang 101):

gi: ..........................................

r: ............................................

b) Viết vào chỗ trống những tiếng có dấu hỏi,dấu ngã mà em tìm được trong bài thơ Mẹ:

dấu hỏi: .................................

dấu ngã: .................................

Xem đáp án » 20/06/2020 176

Bình luận


Bình luận